مجموعه مقالات ، آموزش ها ، مستندات و دانلود های مفید حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زیر ساخت و شبکه با موضوعات گوناگون

دانلود مقاله: چالش های موجود در اینترنت اشیا و راه های مقابله با آن در رسیدن به یک شهر هوشمند
دانلود مقاله: نقش اینترنت اشیا در شهر هوشمند مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش مصرف انرژی